This project was costly: 170 million baht. It was supposed to produce cheap ener…

0


This project was costly: 170 million baht. It was supposed to produce cheap energy from solar panels. That’s a great idea, specially in Thailand.
But what happen? No maintenance, no one qualified to run it, the project never produced any electricity. Now it is a disaster. The mayor said that he consider repairing it.
นายกเมืองพัทยาลงตรวจอาคารปลากระเบนเกาะล้านหมดสภาพไร้การบำรุงรักษา
นายกเมืองพัทยานำคณะตรวจอาคารผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ปลากระเบน และกังหันลม เกาะล้าน พบหมดสภาพหลังสร้างเสร็จแต่แทบไม่เคยเปิดใช้งาน และไร้การบำรุงรักษา
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปตรวจสอบสภาพของอาคารในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หรือ อาคารปลากระเบน และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลม หรือกังหันลม ในพื้นที่หน้าชาย หาดแสม ชุมชนบ้านเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับรายงานว่าโครงการดังกล่าวซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2550 กระทั่งแล้วเสร็จในปี 2553 ในงบประมาณการลงทุนรวมทั้ง 2 โครงการกว่า 170 ล้านบาท แต่พบว่าหลังเปิดใช้ไม่นานก็ปิดตัวลงและไม่เคยใช้งานตามภารกิจอีก ที่สำคัญยังไม่มีการบำรุงดูแลรักษาปล่อยให้เกิดสภาพของความเสื่อมโทรม ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่า
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพในอาคารดังกล่าวหรือ อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก และไม่เคยเปิดใช้งานมานานหลายปีแล้ว อุปกรณ์ภายในและโครงสร้างของอาคาร เริ่มมีการทรุดตัวและได้รับความเสียหายจากพายุฝน และเกร็ดละอองความเค็มจากน้ำทะเล ขณะที่แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้บนหลังคาของอาคาร เพื่อป้อนเลี้ยงกระแสไฟ ฟ้าไปในอาคารก็พบว่าขาดการดูแลและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพวกเครื่องเก็บประจุไฟก็ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เร่งเข้ามาทำการซ่อมแซมเป็นการเบื้องต้น พร้อมทำการสำรวจความเสียหาย เพื่อนำเรื่องไปหารือและพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่า อาคารปลากระเบนแห่งนี้ อยู่ในแผนการดำเนินการโครงการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็น 2 ระยะ เพื่อทำการก่อสร้าง “กังหันลม” ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบนเขานมสาว หน้าชายหาดแสม จำนวน 45 ต้น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 200 หน่วยทางไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าวันละ 200 ลิตร ก่อนนำกระแสไปจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนประชาชนอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง “อาคารปลากระเบน” ที่มีหลังคาเป็นแผงโซลาเซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระไฟฟ้าขนาด 64 กิโลวัตต์ เพื่อนำมาใช้ในอาคาร ซึ่งเป็นศูนย์จัดนิทรรศการ และประโยชน์จากการรับคณะและการจัดกิจกรรมประชุมการเรียนรู้ขนาดใหญ่
แต่จากการรับรายงานพบว่าอาคารแห่งนี้เปิดใช้งานมาได้ประมาณ 2-3 ปี ก็ไม่มีการจัดสรรงบประ มาณเพื่อเข้ามาดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบ ทำให้ต้องปิดตัวลงโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกเลย แม้ต่อมาจะมีภาคเอกชนเสนอแผนเข้ามาซ่อมบำรุงแต่ก็ถูกระงับไปโดยไม่ทราบเหตุผล ทำให้ทั้ง 2 โครงการนี้ไม่เคยถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ปล่อยให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกรณีนี้ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการระบุว่ามีความผิดในฐานละเมิดและปล่อยปละเลยให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการ แต่ขณะนี้ก็ยังเป็นการเรื่องในการพิจา รณาของศาลปกครองเพราะมีการอุทธรณ์ แต่ก็คงเป็นเรื่องที่จำดำเนินการกันไปต่อไป ส่วนเมืองพัทยาในยุคปัจจุบันก็คงมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปทำการซ่อมบำรุงเป็นการชั่วคราว ก่อนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ยังพบว่าที่ผ่านมาบริเวณตลอดแนวชายหาดแสม ซึ่งเป็นที่สาธารณะ มีการปล่อยสัมปทานการเช้าพื้นที่ทำกินให้ผู้ประกอบการ โดยให้ในส่วนของชุมชนเป็นผู้เก็บผลประโยชน์การเช่าเพื่อนำงบไปใช้ในการบริหารจัดการของชุมชน ซึ่งคงต้องตรวจสอบดูว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราช การหรือไม่ ขณะที่อาคารที่พักที่สร้างไว้จำนวน 10 หลังก็ปล่อยให้มีสภาพชำรุดอย่างหนักไม่มีระบบการบริหารจัดการดูแลแต่อย่างใด จึงมีการเสนอให้ตั้งกรรมการเพื่อขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ และพิจารณาจัดหางบ ประมาณมาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป


Source

Login/Register access is temporary disabled
by Nikko